Nr: 310-1266887-56
 
IBAN: BE 20 3101 2668 8756
 
BIC: BBRUBEBB
 

 
Waarom het kinderziekenhuis steunen?
 

Een eenvoudige vraag die een even eenvoudig antwoord oproept. Omdat een kind verzorgen, hem ook een zo sereen mogelijk leven bezorgen is. Het is een van lange adem. Het is het zo gelukkig mogelijke jaren bezorgen in de best mogelijke samenleving.

Een misvorming herstellen, een doofheid voorkomen, zo goed mogelijk een vroegtijdige diabetes verzorgen, een allergie, een kanker bestrijden met de modernste middelen, ... dit is wat het kinderziekenhuis doet. Haar artsen zijn artsenonderzoekers, haar verpleegkundigen hebben allen een luisterend oor voor het zieke kindje et zoeken samen met de artsen de beste oplossingen voor de steeds nieuwe problemen die zich stellen. "De kracht van een instelling is haar personeel".

Het kinderziekenhuis neemt samen met andere instellingen van over heel de wereld deel aan talrijke therapeutische testen. Dit is wat men multi-centrische tests noemt. Zij zijn het zekerste middel om snel antwoord te hebben wat betreft de waarde van een nieuwe behandeling voortspruitend uit het onderzoek.
De onderzoeksbeurzen toegekend door « The Belgian Kids' Fund » bieden de mogelijkheid aan artsenonderzoekers om zich voltijds of halftijds toe te leggen op baanbrekend onderzoek of om in het buitenland te werken in gespecialiseerde centra en terug te komen met nieuwe ervaringen.

Het kinderziekenhuis is een groot huis in voortdurende verandering. Mijn collega's van de Raad van Bestuur van "The Belgian Kid's Fund" en ikzelf zijn fier mee te werken aan het succes van deze parel van de moderne geneeskunde.

Wees met ons! Laat ons hier samen aan werken.

Professor Arsène Burny  -  Voorzitter (2007-2017)
 
 
Het woordje van Paul Danblon
 

Moeten we nog vertellen wat u al wist?

Dat het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola een internationaal vermaarde instelling is ? Ik vertel u niets nieuws.

Dat de kwaliteit van de door het UKZKF verstrekte verzorging te danken is aan de moderne uitrusting en uiteraard de toewijding en de deskundigheid van het verzorgend personeel? Dat vermoedde u vast al.

Dat dit kwaliteitsniveau bereikt werd en in stand gehouden wordt dankzij de competentie van de artsen? Een kwaliteit die onderhouden, vervolmaakt en voortdurend geactualiseerd wordt dankzij een hechte synergie met de onderzoekswereld, zowel in andere centra in België als in het buitenland? Misschien stond u daar nog niet bij stil. Om u daarvan bewust te worden volstaat een korte reflectie.

Hier situeert zich namelijk de bestaansreden van onze Stichting die we voor de taalkundige eenvoud een welklinkende naam gaven :

The Belgian Kids' Fund.

(het klinkt nu reeds vertrouwd in de oren !)

 

Het werk van jonge, dynamische onderzoekers bevorderen; vindingrijke en enthousiaste mensen de internationale contacten bezorgen zonder welke hun knowhow snel zou achterhaald zijn, hen de kans geven zich toe te leggen op hun roeping die, zolang de wetenschappelijke geneeskunde bestaat, aan de basis heeft gelegen van vooruitgang. Dat is de missie die wij ons beperkte, maar niet te onderschatten proporties, hebben opgelegd.
Elk jaar twee of drie onderzoeksbeurzen toekennen was onze eerste doelstelling, en deze hebben we reeds behaald.

Ons tweede doel, bescheidener maar niet minder essentieel, is de informatie naar het publiek toe. De pediatrische geneeskunde zal pas echt efficiënt zijn tegenover een goed geïnformeerde en bewuste bevolking. En op dat terrein valt er nog veel te doen!

Om dat werk te kunnen voortzetten en vervolmaken, hebben we uw steun nodig, uw interesse, uw betrokkenheid, uw vrijgevigheid.

Dat alles spreekt voor zich, zal u zeggen? Toegegeven, maar beter nog dan het voor zich te laten spreken is er zelf over te spreken...

U hoort nog van ons!

Paul Danblon  -  Voorzitter (1999-2007)
Europees handvest van de rechten van de gehospitaliseerde kinderen (EACH)
 
Een kind in het ziekenhuis, het is de zaak van iedereen.
 1. Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend.

 2. Kinderen hebben het recht hun ouders of vertrouwenspersoon altijd bij zich te hebben.

 3. Ouders worden geholpen en gestimuleerd om bij het kind te blijven en deel te nemen aan de zorg voor het kind.

 4. Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind.

 5. Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandeling.
  Kinderen worden beschermd tegen overbodige behandelingen en onderzoeken.

 6. Kinderen mogen niet op een specifieke volwassenenafdeling worden opgenomen. Alle kinderen van dezelfde leeftijds- en ontwikkelingsfase worden samengebracht voor het ondernemen van spelactiviteiten. Voor bezoekers bestaan er geen leeftijdsgrenzen.

 7. Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en onderwijs te genieten naargelang hun leeftijd en lichamelijke conditie.
  Kinderen hebben recht op een verblijf in een stimulerende, veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die rekening houdt met kinderen van alle leeftijdscategorieën.

 8. Het multidisciplinaire team is opgeleid voor de behandeling en verzorging van kinderen. Het beschikt over de kennis en de ervaring die nodig is om de psychologische en emotionele behoeften van het kind en zijn familie op te vangen.

 9. Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen die onderling optimaal samenwerken.

 10. Kinderen hebben het recht om met respect en begrip benaderd en behandeld te worden. De privacy van elk kind moet worden gegarandeerd.